സന്തോഷ്‌ കെ

Name in English: 
Santhosh K
സന്തോഷ്‌ കൃഷ്ണൻ
Alias: 
സന്തോഷ്‌ കൃഷ്ണൻ

മലയാളം ടെലിവിഷൻ സീരിയലിൽ നിന്നും ചലച്ചിത്രലോകത്തെത്തിയ സന്തോഷ്‌ കെ ( സന്തോഷ്‌ കൃഷ്ണൻ)