ഗ്രൂപ്പ് 10

Name in English: 
Group 10

മണി പിള്ള, വെൽഫെയർ ഇൻഫോടെക്, സജികുമാർ അമ്പോറ്റി, മാക്സ് മൂവീസ്, മനയിൽ മഠത്തിൽ മനോജ്, പ്രദീപ്കുമാർ പാലുത്തോടി, ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പേരത്ത്, സനോജ് ശ്രീനിവാസ്, പ്രിൻസ് ഓനങ്കൽ, എസ് എം രാജീവ്, ഓസ്റ്റിൻ പോൾ എന്നിവർ ചേർന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് 10 എന്ന നിർമ്മാണ കമ്പിനി.