ഡോ ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ്‌

Name in English: 
Dr James Bright

ബൂലോകം എന്ന ഒണ്‍ലൈൻ പത്ര ഉടമയായ ഡോ ജെയിംസ് ബ്രൈറ്റ്

http://boolokam.com