റഷീദ്

Name in English: 
Rasheed

പ്രമുഖ ഒഡേസ കളക്ടീവ് അംഗം ,  റഷീദ് എന്ന പേരിൽ തന്നെ അമ്മ അറിയാൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു .