രാജീവ്

Name in English: 
Rajeev
Alias: 
1980 ചിത്രങ്ങൾ

സീരിയൽ സിനിമാ നടൻ