അനിൽ നാരായണ്‍

Name in English: 
Anil Narayan

ഛായാഗ്രഹകൻ എം ജെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ ശിഷ്യൻ അനിൽ നാരായണ്‍

Anil Narayan