ജാക്കി ഷ്രോഫ്

Name in English: 
Jackie Shroff

ജയ്‌കിഷൻ കക്കുഭായി ഷ്രോഫ് എന്ന ജാക്കി ഷ്രോഫ് ബോളിവുഡ് സിനിമാ നടൻ.