ഐമ

Name in English: 
Aima Rosmy Sebastian
Aima Rosmy Sebastian
Alias: 
ഐമ റോസ്മി സെബാസ്റ്യൻ

സ്വദേശം കോട്ടയം. ദുബായില്‍ പഠിക്കുന്നു. ഐമയുടെ ഇരട്ട സഹോദരിയാണ് ഐന . രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ഒരു ചിത്രത്തിൽ (ദൂരം)അഭിനയിച്ചു.

Aima Rosmy Sebastian