എം എസ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി

Name in English: 
M S Krishnankutty
Artist's field: 

നാലാം കെട്ടിലെ നല്ല തമ്പിമാർ എന്ന ചിത്രത്തിനു കഥയെഴുതി.