ജയപ്രഭ

Name in English: 
Jayaprabha

മിമിക്സ് സൂപ്പർ 1000 എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്