രാജു ജോസഫ് ന്യൂയോർക്ക്

Name in English: 
Raju Joseph New York