ജി കെ മൂർത്തി ദുബായ്

Name in English: 
G.K. Moorthi Dubai