രവി സ്റ്റുഡിയോ തൃശ്ശൂർ

Name in English: 
Ravi Studio Thrissur