ജയലാൽ

Name in English: 
Jayalal
Artist's field: 

ദി ബെയിൽ ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ