രാജേഷ്

Name in English: 
Rajesh
Artist's field: 

മൈ ലൈഫ് പാർട്ണർ സിനിമയുടെ ഗാനരചയ്താവ് , രാജേഷിന്റെ ആദ്യ ചിത്രമാണ് മൈ ലൈഫ് പാർട്ണർ