ദേവിക ദീപക് ദേവ്

Name in English: 
Devika Deepak Dev
Devika Deepak Dev
Artist's field: 

സംഗീത സംവിധായകൻ ദീപക് ദേവിന്റെ മകൾ