സിദ്ധാർത്ഥ് മഹാദേവൻ

Name in English: 
Sidhardh Mahadevan
Sidhardh Mahadevan
Artist's field: 

പ്രശസ്ത ഗായകാൻ ശങ്കർ മഹാദേവന്റെ മകൻ. ആദ്യ മലയാള ഗാനം ലാവൻഡർ എന്ന ചിത്രത്തിലെ "ചേരാതെ ചേരാതെ"