ശ്രീകാന്ത് വി എസ്

Name in English: 
Sreekanth VS
Sreekanth VS
Artist's field: 
Alias: 
ശ്രീകാന്ത് വിജയ്

ശ്രീകാന്ത് വി എസ്, ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് എന്ന ആന്തോളജി സിനിമയിലെ 'ദേവി ' ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ

Sreekanth VS