ലെനിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
Lenin Balakrishnan

പരുത്തിവീരൻ , വയൽ , റേനി ഗുണ്ട തുടങ്ങിയ തമിഴ് ചിത്രങ്ങളുടെ അസോസിയേറ്റ് സംവിധായകനായിരുന്ന ലെനിൻ ബാലകൃഷ്ണൻ. മലയാളത്തിൽ ആദ്യം സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രം "ക്രാന്തി"

Lenin Balakrishnan