ജയറാം

Name in English: 
B Jayaram
Alias: 
ജയരാമൻ, ജയറാംബാല, ബി ജയറാം