കണ്ണൻ താമരക്കുളം

Name in English: 
Kannan Thamarakkulam
Kannan Thamarakkulam
Artist's field: 

മലയാളം, തമിഴ് സീരിയൽ സംവിധായകനായ കണ്ണൻ താമരക്കുളം. (താമരക്കണ്ണൻ). സുരയാടൽ തമിഴ് ചലച്ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ മലയാള ചലച്ചിത്രം "തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളിവരെ "

Kannan Thamarakkulam