ശ്രീ വരുണ്‍

Name in English: 
Sree Varum
Sree Varun
Artist's field: 

നിരവധി പരസ്യചിത്രങ്ങളുടെ സംവിധായകനായ ശ്രീ വരുണ്‍. ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഒന്നാംലോക മഹായുദ്ധം