വി ജി ബാലകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
V G Balakrishnan
Artist's field: