സുകുമാർ

Name in English: 
Sukumar
Alias: 
തെലുങ്ക് ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ