ബേബി ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

Name in English: 
Baby Durgga
Alias: 
ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ

നിരവധി ചലച്ചിത്രങ്ങളിലും പരസ്യ ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിച്ച ബാലതാരം ദുർഗ്ഗ കൃഷ്ണ (ബേബി ദുർഗ്ഗ ) ആദ്യ ചലച്ചിത്രം ഹൌസ്‌ഫുൾ

Durga Krishna