യു വി രവീന്ദ്രനാഥ്

Name in English: 
U V Raveendranath
Alias: 
രവീന്ദ്രനാഥ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്