സന്തോഷ്‌ വിശ്വനാഥ്

Name in English: 
Santhosh Viswanadh
Santhosh Viswanadh
Artist's field: 

'ചിറകൊടിഞ്ഞ കിനാവുകൾ' ചിത്രത്തിന്റെ സംവിധായകൻ