രാജീവ് പരമേശ്വരൻ

Name in English: 
Rajeev Parameswaran

രാജീവ് പരമേശ്വരൻ, മലയാളം സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവം. പാപ്പി അപ്പച്ചാ, സിംഹാസനം തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു