പേരരശ്

Name in English: 
Perarasu
Artist's field: 

പെരരശു , അലക്സാണ്ടർ 2 , സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ