ഷിബി വിജീഷ്

Name in English: 
Shibi Vijeesh
വിജീഷ്
Alias: 
വിജീഷ്

റോമൻസ്, ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക്, മൈ ഗോഡ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു

Shibi Vijeesh