പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ

Name in English: 
Prasanth
പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ
Alias: 
പ്രശാന്ത് ഫിലിപ്പ് അലക്സാണ്ടർ

വിവിധ ചാനലുകളിൽ അവതാരകനായി തുടങ്ങി, ചെറുതും വലുതുമായ നിരവധി വേഷങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.