തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ്

Name in English: 
Thaikkudam Bridge

തൈക്കുടം ബ്രിഡ്ജ് ബാന്റ്