ഹരീഷ് പെരുമണ്ണ

Name in English: 
Hareesh Perumanna
Alias: 
ജാലിയൻ കണാരൻ ഫെയിം