ജിസ്സൻ ജോസ്

Name in English: 
Jisson Jose

ജിസ്സൻ ജോസ് ഉത്തരചെമ്മീൻ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു