ഹരിദാസ് ഹൈദരാബാദ്

Name in English: 
Haridas Hyderabad

ഹരിദാസ് ഹൈദരാബാദ്, ഉത്തരചെമ്മീൻ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവ്