പി എം എ അസീസ്

Name in English: 
P M A Azeez
P M A Azeez
Artist's field: 

പൂനെ ഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടി‌ല്‍ നിന്നും ആദ്യം പഠിച്ചിറങ്ങിയ മലയാള സംവിധായകൻ.