കോഴിക്കോട് വിക്രമൻ

Name in English: 
Kozhikode Vikraman
Kozhikode Vikraman
Alias: 
വിക്രമൻ നായർ

നാടക നടൻ. നിരവധി സീരിയലുകളിലും സിനിമകളിലും അഭിനയിച്ചു.