ദീപിക മോഹൻ

Name in English: 
Deepika
Alias: 
സീരിയൽ

ദീപിക ടെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവം , മലയാളം സിനിമയിൽ നിരവധി ചെറിയ വേഷങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചു