കമൽ റോയ്

Name in English: 
Kamal Roy

കല്പന-ഉർവശി-കലാരഞ്ജിനി എന്നീ നടികളുടെ സഹോദരൻ