സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല

Name in English: 
Subhaash Thiruvilwamala
സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല
Alias: 
സുഭാഷ് നായർ

കളർ ബലൂണ്‍ ചിത്രത്തിന്റെ കഥയും സംവിധാനവും നിർവ്വഹിച്ചുകൊണ്ട് മലയാളത്തിന് ഒരു പുതിയ സംവിധായകൻ കൂടി സുഭാഷ് തിരുവില്വാമല (സുഭാഷ് നായർ)

https://www.facebook.com/subaash.nair.5