ശ്രീരംഗം വിക്രമൻ നായർ

Name in English: 
Srirangam Vikraman Nair