രാധിക നാരായണൻ

Name in English: 
Radhika Narayanan
Artist's field: 

'മൈലാഞ്ചി മൊഞ്ചുള്ള വീട്' ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഗായിക കൂടി പിന്നണി ഗാനരംഗത്തേയ്ക്ക്