സുജിത് എസ് നായർ

Name in English: 
Sujith S Nair
സുജിത് എസ് നായർ - സംവിധായകൻ ,തിരക്കഥാകൃത്ത്
Alias: 
സുജിത്ത് എസ് നായർ

സുജിത് എസ് നായർ, സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും. ആദ്യ ചിത്രം 'ക്യാഷ്' (സുജിത്-സജിത്).

Sujith S Nair