ചിറയൻകീഴ് സോമൻ

Name in English: 
Chirayankeezh Soman
Artist's field: 

ചിറയൻകീഴ് സോമൻ , 'നിർമ്മാല്യം' ചിത്രത്തിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു