പായ്പ്പാട്‌ രാജു

Name in English: 
Paippad Raju
Alias: 
പായിപ്പാട് രാജു

എജുക്കേഷൻ ലോണ്‍ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയും ഗാനരചനയും നിർവ്വഹിച്ചു