കൃഷ്ണശ്രീ

Name in English: 
Krishnasree/Krisha Sree
Artist's field: 
Alias: 
കൃഷ്ണ ശ്രീ

പേടിത്തൊണ്ടൻ സിനിമയിൽ ഗാനം ആലപിച്ചു