സലീഷ് ലാൽ

Name in English: 
Saleesh Lal

പേടിത്തൊണ്ടൻ സിനിമയുടെ എഡിറ്റർ