സലീഷ് ലാൽ

Name in English: 
Saleesh Lal
Alias: 
ഷലീഷ് ലാൽ

പേടിത്തൊണ്ടൻ സിനിമയുടെ എഡിറ്റർ