അംബരീഷ്

Name in English: 
Ambarish
Alias: 
അംബരീഷ് എം എസ്

മലയാളം റ്റെലിവിഷൻ സീരിയൽ രംഗത്ത് സജീവം