സുധീർ പരൂർ

Name in English: 
Sudheer Paroore
Artist's field: 

കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ സിനിമയുടെ ഗാനരചന നിർവ്വഹിച്ചു