ഷിജു ചെറുപന്നൂർ

Name in English: 
Shiju Cherupannur
Alias: 
കെ കെ ഷിജു ചെറുപന്നൂർ

ഷിജു ചെറുപന്നുർ, കുരുത്തം കെട്ടവൻ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ